Публічна Оферта
ДОГОВІР публічної оферти про надання послуг
Дата публікації: 01.05.2021

Фізична особа-підприємець Михайлів Наталія Вікторівна (надалі — Виконавець), що діє на підставі державної реєстрації №2 415 000 0000 050543, від 07.10.2011 року, пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах.

ТЕРМІНИ

1.1. Виконавець – ФОП Михайлів Наталія Вікторівна, який є організатором заходів, також може діяти на підставі договорів, щодо продажу квитків на інші заходи.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

1.3. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою (https://okaravanska.com), яка є основним джерелом інформування Клієнтів.

1.3. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти, даного. Акцепт може бути здійснений одним зі способів:

— заповнення, підписання та передача Клієнтом Виконавцю письмового Акцепту, зразок якого знаходиться на сайті Виконавця;

— оплата грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості передплати за відповідні послуги;

— придбання Клієнтом Абонементу з обов'язковою подальшою Активацією послуг.

1.4. Клієнт – фізична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі, оплатила її вартість. Клієнт несе всі ризики, пов'язані з використанням його Абонементу будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень та наслідками такого використання. В свою чергу, Виконавець зобов'язується прикласти усіх можливих зусиль в рамках розумності щодо припинення можливості отримання послуг не уповноваженими на те особами.

1.5. Абонемент – будь-який паперовий, пластиковий або електронний носій, що містить унікальний код, або сам по собі унікальний код, переданий будь-якими засобами зв'язку, який надає можливість провести Активацію послуг.

1.6. Квиток – документ, сформований з використанням автоматизованої системи Виконавця на бланку Виконавця, що засвідчує право Клієнта на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходу Виконавця та містить інформацію про найменування, дату, час, місце проведення, виділене Клієнту місце на Заході (сектор, ряд і інше), вартість послуги відвідування Заходу, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру.

1.7. Електронний квиток – документ, сформований з використанням автоматизованої Системи Виконавця на паперовому або електронному носії, що засвідчує право Клієнта на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходу, що містить штрих-код, номер замовлення, прізвище та ім'я Одержувача послуги, інформацію про найменування, дату, місце проведення Заходу, виділене Клієнт місце на Заході (сектор, ряд та інше), вартість послуги відвідування Заходу, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру.

1.8. Бронь – сформоване Замовлення, що знаходиться в режимі очікування оплати Клієнтом.

1.9. Період дії броні – період часу з моменту оформлення Замовлення до моменту вчинення оплати Замовлення, встановлений Виконавцем в Системі для кожного Заходу окремо, протягом якого Квитки, включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами, крім Клієнта цього Замовлення протягом всього Періоду дії броні.

1.10. Замовлення – один або кілька Квитків на один Захід, обраних Клієнтом із Системи та об'єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером.

1.11. Захід – культурно-розважальна, наукова, економічна чи інша публічна подія, відвідування якої можливо тільки після пред'явлення спеціального документа – Квитка та/або Електронного квитка, що організовується Виконавцем.

1.12. Точка продажу – каса і web-сайти в мережі Інтернет з продажу Квитків Виконавця.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Оферта регламентує умови і порядок продажу Квитків, а також права та обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Виконавця та Клієнта щодо Заходів, що проводяться Виконавцем.

2.2. Продаж Квитків Клієнту, в тому числі Електронних квитків, проводиться виключно на умовах цієї Оферти і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Клієнтом (акцепту Оферти). Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах не допускається.

2.3. Якщо Клієнт не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж Квитків, в тому числі Електронних квитків, не проводиться. Придбані Клієнтом Квитки не можуть бути повернуті, в тому числі в разі відмови Клієнта на підставі незгоди Клієнта з умовами цієї Оферти після акцепту її умов та оплати Квитка. Повернення коштів за придбані Клієнтом Квитки можливе лише в порядку і на умовах, встановлених цією Офертою.

2.4. Виконавець має право вносити зміни в справжню Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються своєчасно і знаходяться в загальному доступі в мережі Інтернет та в точках продажу. Використання Клієнтом послуг Виконавця після внесення змін до тексту Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

2.5. Умови цієї Оферти дійсні як для Клієнтів, що здійснюють оплату через інтернет-сайт, так і в точках продажу, і не залежать від форми оплати.

2.6. Виконавець має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правил.

2.7. Ця Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Виконавця і діє безстроково.

2.8. Місцем укладення даного Договору є місцезнаходження Виконавця (його юридична адреса).

ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Клієнту послуг з бронювання, оформлення, продажу і доставки Квитків на Заходи в порядку і на умовах, передбачених цією Офертою, участь у Заходах, що проводяться Виконавцем (далі по тексту – Послуги).

3.2. Відповідно до положень Закону України « Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Клієнт визнає і погоджується з наданням Виконавцеві своїх персональних даних, а рівнозначно із цим і персональних даних третіх осіб, зазначених Клієнтом, а саме: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (у разі надання послуг з доставки Квитків) та адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Клієнта здійснюється відповідно до законодавства України. Клієнт дає Виконавцю право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Послуг, обумовлених цією Офертою, в тому числі у цілях отримання Клієнтом рекламних повідомлень про захід. Термін використання наданих персональних даних – безстроково. Клієнт гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно наданими ними і третіми особами при оформленні Квитка, і всі ці особи ознайомлені й згодні з Офертою.

ПРАВИЛА АКЦЕПТУ

4.1. Ця оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Виконавцем і Клієнтом з купівлі-продажу Квитків, проведення Заходів Виконавцем. Прийняття Клієнтом цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного вчинення Клієнтом дій, зазначених у п. 4.3 цієї Оферти (акцепт Оферти). Вчинення акцепту Клієнтом цієї Оферти проводиться добровільно і рівносильно укладенню письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).

4.2. До здійснення акцепту Оферти Клієнт повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.3. Акцепт цієї Оферти Клієнтом здійснюється шляхом послідовного вчинення таких дій:

а) звернення до Точки продажу та/або звернення до Інтернет-сайту Виконавця;

б) вибір конкретного Заходу та категорії Квитка/ів з наявних на момент звернення Клієнта;

в) ознайомлення з умовами цієї Оферти;

г) ознайомлення з віковими обмеженнями конкретних Заходів, а також надання контактного номера телефону, адреси електронної пошти, прізвища та імені Одержувача Електронного квитка, а за умови оформлення доставки Квитка/ов – адреси та часу доставки.

4.4. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.3 цієї Оферти, Клієнт, в залежності від обраного способу придбання Квитка: Квитка або Електронного квитка, проводить оплату Замовлення у відповідності з обраним Клієнтом способом придбання із відповідним такому способу придбання способом оплати в терміни, передбачені правилами оплати для конкретного Заходу.

4.5. Після вчинення оплати Замовлення Клієнт або одержує Квиток самостійно в Точках продажів або шляхом оформлення його доставки (за окрему плату), або самостійно роздруковує Електронний квиток, або здійснює запис Електронного квитка в пам'ять технічного пристрою, що належить Клієнту, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.

4.5.1. При замовленні Квитка за допомогою Інтернет-сайту або Контактного центру Клієнту повідомляється (або направляється sms-повідомлення на контактний номер телефону та/або електронну поштову адресу) ідентифікаційний номер Замовлення, який Клієнт зобов'язаний повідомити (іноді разом зі своїми прізвищем та ім'ям, якщо подібне є) при отриманні квитка в Точці продажів або при отриманні Квитка при його доставці. При зверненні в Точку продажів отримання Квитка проводиться на місці або здійснюється його доставка за вказаною Клієнтом адресою. Вартість доставки, порядок її здійснення, а також інша суттєва інформація, що відноситься до доставки Квитків, розміщена на Сайті Виконавця і є невід'ємною частиною цієї Оферти.

4.5.2. Відповідно до положень пункту 4.5 цієї Оферти Клієнт може отримати Електронний квиток за допомогою його відправки Виконавцем на вказану Покупцем адресу електронної пошти. Відправлення Електронного квитка здійснюється лише за умови виконання Клієнтом зобов'язання по повній оплаті вартості Електронного квитка.

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖУ

5.1. Клієнт має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Виконавцем, інформація про які знаходиться на сайті Виконавця, у Точках продажу.

5.2. Платіж визнається вчиненим Клієнтом в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи або в момент надходження грошових коштів до каси Точки продажу.

5.3. У разі оплати Замовлення банківською картою Клієнт зобов'язаний використовувати банківську карту, випущену на ім'я Клієнта. Одночасно з цим касир в Точці продажу квитків має право вимагати надання Клієнтом оригіналів документів, що засвідчують особу Клієнта.

5.4. Електронний квиток може бути отриманий Клієнтом тільки за умови формування Замовлення самостійно Клієнтом безпосередньо на Інтернет-сайті Виконавця та оплати замовлення тільки за допомогою банківської карти або іншим безготівковим способом.

5.5. Після оплати Замовлення згідно п. 5.2 цієї Оферти Замовлення вважається проданим і у Покупця виникає право відвідати Захід.

5.6. При несплаті або частковій оплаті замовлення протягом Періоду дії броні Замовлення вважається непроданим і анулюється. Максимальний період броні встановлюється Виконавцем щодо кожного Заходу окремо.

ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

6.1. Грошові кошти, що надійшли Виконавцю в якості оплати Квитка/Електронного квитка, підлягають поверненню Клієнту тільки у разі відміни/заміни/переносу Заходу. З інформацією про порядок, строки, час і місце повернення квитків можна ознайомитися на Інтернет-сайті Виконавця. 6.2. Повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Оферти за придбані Клієнтом Квитки здійснюється тільки за Квитки, придбані в Точках продажів або на Інтернет-сайті Виконавця.

6.3. Грошові кошти повертаються Клієнту тільки при обов'язковому фактичному поверненні Клієнтом придбаного квитка.

6.4. Виконавець не здійснює повернення грошових коштів за загублені, пошкоджені Квитки, а також Квитки з будь-якими виправленнями і прихованою будь-яким штучним способом інформацією.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Клієнт має право:

7.1.1. На підставі Квитка купленого у Виконавця брати участь у Заходах Виконавця.

7.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявних категоріях Квитків та іншу інформації щодо Заходів від Виконавця.

7.1.3. Вибирати спосіб оплати Квитка із запропонованих Виконавцем.

7.1.4. Клієнт має право відмовитися від придбання Квитка та участі у Заході до моменту вчинення оплати Замовлення відповідно до умов, що передбачені цією Офертою.

7.2. Клієнт зобов'язаний:

7.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами покупки Квитків та умовами цієї Оферти й прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Оферти.

7.2.2. При оформленні Замовлення надати вірну, точну і повну інформацію про себе. Клієнт визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Виконавцю. Клієнт визнає, що не має жодних претензій до Виконавця за некоректно оформлене Покупцем з використанням Інтернет-сайту Виконавця Замовлення, так як сам не переконався в його коректності під час вчинення оформлення.

7.2.3. Оплатити у повному обсязі вартість оформленого Замовлення.

7.2.4. У разі придбання Квитка за допомогою Інтернет-сайту Виконавця за умови оплати шляхом безготівкового перерахування грошових коштів за Замовлення без оформлення послуг з доставки, звернутися в Точки продажі Агента не пізніше дати проведення Заходу для отримання Квитка, якщо таке передбачено умовами продажу.

7.3. Виконавець має право:

7.3.1. Вимагати від Клієнта дотримання всієї процедури оформлення/оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.

7.3.2. При відмові Клієнта прийняти справжню Оферту на викладених у ній умовах відмовити Клієнту в продажі йому Квитка і наданні Послуг.

7.3.3. Вимагати від Клієнта повної оплати Квитка або Електронного квитка перед тим, як справити продажу Квитка.

7.3.4. Анулювати оформлене Замовлення, якщо воно не буде оплачене в Період дії броні. Анульоване Замовлення не може бути відновлено для повторної оплати, окрім як шляхом створення Клієнтом нового Замовлення.

7.3.8. При недотриманні Клієнтом будь-якого з пунктів Оферти відмовити йому в подальшому наданні послуг.

7.4. Виконавець зобов'язаний:

7.4.1. Надавати Клієнту — необхідну інформацію про конкретні заходи; необхідну інформацію про дати, місце і час повернення коштів за придбані Квитки в разі скасування/заміни/переносу Заходу.

7.4.2. Не використовувати персональні дані Клієнта для несанкціонованої розсилки матеріалів, що не відносяться до оформлення Замовлення.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, передбачених цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умовами цієї Оферти.

8.2. Клієнт приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями по допущенню помилок і неточностей у наданих ним своїх особистих даних.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також щодо суті та змісту Заходу.

8.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні безлади і протести, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за працездатність і/або захищеність інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Клієнтом для звернення до Інтернет-сайту Виконавця, а також за збереження інформації, в тому числі Електронного квитка, отриманого Виконавцем відповідно до умов цієї Оферти.

8.8. Всі претензії або позови, пов'язані з цією Офертою, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення.

ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ СТОСОВНО ЕЛЕКТРОННИХ КВИТКІВ

9.1. При придбанні Електронного квитка Клієнт в будь-якому випадку зобов'язується повідомити свою дійсну адресу електронної пошти, телефон, а також вказати свої прізвище та ім'я Одержувача Квитка (в окремих випадках паспортні дані, якщо є такі вимоги згідно із Законами України та/або Виконавця). У разі ненадання такої інформації (дійсних адреси електронної пошти, телефону, прізвища та імені Клієнта і Одержувача Квитка, паспортних даних), а так само у разі надання неправдивої або недійсною інформації, Виконавець вправі відмовити Клієнту в придбанні Електронного квитка.

9.2. Клієнт приймає і погоджується з тим, що він повною мірою несе відповідальність за повідомлення помилкової або недійсної електронної поштової адреси.

9.3. Електронний квиток відсилається Клієнту на його електронну поштову адресу лише за умови дотримання Клієнтом умов цієї Оферти про оплату вартості Електронного квитка.

9.4. Клієнт зобов'язаний самостійно і за свій рахунок здійснити друк Електронного квитка. При здійсненні друку Електронного квитка Клієнт повинен переконатися в належній якості друку Електронного квитка. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язку, встановленого цим пунктом, Клієнт повною мірою несе відповідальність за подібні дії (бездіяльність), в тому числі в разі відмови Виконавцем в проході на Захід.

9.5. Клієнт має право, якщо подібне допускається Виконавцем, при проході на Захід пред'явити Електронний квиток, що зберігається в пам'яті технічного пристрою, що належить Клієнту, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.

9.6. Клієнт самостійно несе відповідальність за збереження та захист Електронного квитка від копіювання. У разі копіювання Електронного квитка доступ на Захід буде відкритий по тому квитку, який був пред'явлений першим.

ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

10.1. Суперечки, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з обов'язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Виконавцю в письмовому вигляді з додатком документів, які обґрунтовують пропоновані вимоги, в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини суперечки. Претензія, що надійшла, розглядається Виконавцем у термін не більше 10 (десяти) календарних днів.

10.2. При неможливості досягнення згоди, суперечки, що виникли, підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.3. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

СРОК ДІЇ ОФЕРТИ

11.1.Справжня Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Виконавця і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до справжньої Оферти.Click to order
Total: 
Ваше Імя
Номер телефону
Ваш номер телефону це ваш номер квитка
Made on
Tilda